Praktikbeskrivelse

 

PRAKTIKBESKRIVELSE

Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode

2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

 

Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele:

 1. Beskrivelse af praktikstedet
 2. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode. Specialiseringsmuligheder for Dagtilbudspædagogik, herunder studerendes læringsmål og praktikvejleders praktikudtalelse

 

Vejledning til udfyldelse af denne praktikbeskrivelse med uddannelsesplan. Praktikinstitutionen udfylder de hvide felter med oplysninger om institutionen.

Under de enkelte praktikperioder udfyldes de relevante perioder med beskrivelser af hvordan man arbejder i institutionen med de respektive videns-og færdighedsmål.

Den studerende udarbejder læringsmål for den pågældende praktikperiode i skabelonen under uddannelsesplanen. Den studerendes læringsmål beskriver, hvordan han/hun konkret vil arbejde med periodens videns- og færdighedsmål i løbet af praktikken. (Man kan skille den studerendes læringsmål ud i et særskilt dokument).

Praktikvejleder udfylder praktikudtalelsen efter statusmødet. Der er skabelon hertil under den studerendes læringsmål. Praktikbeskrivelsen inddrager således både praktikstedets uddannelsesplan og den studerendes læringsmål samt praktikstedets praktikudtalelse. (praktikudtalelsen kan adskilles fra praktikbeskrivelsen, når den videregives til professionshøjskolen).

 

A. Beskrivelse af praktikstedet

 

Skriv i de hvide felter nedenfor

Institutionens navn:

Birkebo Børnehave og Vuggestue

Adresse:

Parkvej 5, 2680 Solrød str.

Tlf.:

Børnehave: 56182900, Kontor: 56182901, Vuggestue: 56182902

E-mailadresse:

msr@solrod.dk

Hjemmesideadresse:

www.solrod.dk

Åbningstider:

Mandag – fredag 6.48 – 17.00

Institutionsleder:

Maiken Rangel

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet:

For hurtigt overblik, sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der er på praktikstedet.

Dagtilbudspædagogik

X

Skole- og fritidspædagogik

 

Social- og specialpædagogik

 

Fysiske rammer, ude og inde:

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet).

Birkebo børnehave blev bygget i 1978, og blev i 2007 renoveret da vi året før også åbnede en vuggestue.  I 2009 slog vi dørene op for vores specialgruppe Lille Birk, som er et tilbud til børn med særlige behov. Disse pladser skal man visiteres til gennem kommunen. Målet med denne gruppe er, at de børn der bliver visiteret dertil, på sigt skal integreres helt i børnehaven. Om morgenen åbner vi sammen i børnehaven og vuggestuen og spiser fælles morgenmad i vuggestuen. Vi lukker også sammen om eftermiddagen. Vi har en dejlig legeplads og er ude hver dag, men mindre vejret ikke tillader det.

Børnehaven er funktionsopdelt hvilket betyder at vi ikke har opdelte stuer. Børnene kan lege i de rum de har lyst til og det er så de voksnes opgave at være i de rum og tilbyde børnene pædagogiske aktiviteter. Børnene er inddelt i tre grupper (to blandede grupper i alderen 3-4 år og en storbørnsgruppe i alderen 5-6 år) og i disse tre grupper holder vi samling tre dage om ugen. Hver fredag holder vi børnemøde, hvor vi taler Fri for Mobberi. Hver dag spiser børnene i de samme grupper. Der er en pædagog og en medhjælper tilknyttet hver gruppe.

Vuggestuen er delt i tre grupper: De yngste (Larverne), de mellemste (Pupperne) og de ældste (Sommerfuglene). I hver gruppe er der 8 børn. Der er en pædagog og en medhjælper på hver stue, dog tre personaler hos larverne. Hver dag i forbindelse med formiddagsfrugten holder vi samling fra kl. 9.00. Vi har en aktivitetsplan for hver uge som indeholder sprog, kreativt og motorik.

 

Hele huset benytter sig af nærmiljøet i den forstand, at vi tager i skoven og på stranden, besøger de andre daginstitutioner, går på biblioteket mm. Vi har et tæt samarbejde alle tre afdelinger imellem. Institutionen ligger tæt ved Jersie S-togs station og der er endvidere gode busforbindelser.

 

Antal børn/unge/voksne:

Vuggestuen er normeret til 24 børn og der er 7 voksne tilknyttet.

Børnehaven er normeret til 42 børn, men har i perioder færre eller flere børn. Vi er 7 fastansatte.

Lille Birk er normeret til 6 børn. Der er 3 fastansatte personaler og en studerende.

Aldersgruppe:

Vuggestuen: 0 -3 år, Børnehaven: 3 – 6 år, Lille Birk: 3 – 6 år.

Beskrivelse af målgruppen:

Børnesammensætningen afspejler det område vi ligger i. I hele huset modtager vi også børn der er tosprogede og børn der har et andet modersmål end dansk.

Indsatsområder/aktuelle projekter:

LP modellen, vækstmodellen, læreplaner, inklusion, dialogisk læsning.

Arbejdsmetoder:

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og begrundelser herfor.

Vi arbejder ud fra værdierne: Anerkendelse, Omsorg og Udvikling.

Derudover arbejder vi med Inklusion, Sprogpakken med særligt fokus på dialogisklæsning, LP-modellen og Vækstmodellen.

Vi bestræber os på at give børnene en aktiv udfordrende hverdag. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og dets behov. Vi vægter et godt arbejdsmiljø hos personalet og har et godt og tæt forældresamarbejde.

Tværprofessionelt samarbejde:

Faggrupper som institutionen samarbejder med.

Støttepædagoger, ressourcepædagoger, væksthuset, fysioterapeuter, talepædagoger, psykologer (PPR), sundhedsplejerske og tolke. Brobygning SFO.

Personalegruppens sammensætning:

Pædagoger, pædagogmedhjælpere, køkkenassistenter, studerende, støttepædagoger, Pau studerende, juniormedarbejdere, personer i nyttejob mm. Som praktikinstitution kan du forvente at det er hele huset der er ansvarlig for din praktik. (Praktikvejlederen og lederen har det overordnede ansvar).  Dette betyder at du også kan bruge dine øvrige kollegaer som sparing og ikke kun din vejleder. Alle i huset vil observere dit daglige virke og ville kunne bruges i forbindelse med opklarende spørgsmål.

Praktikvejleders kvalifikationer:

Hvis der er flere vejledere sættes antal ud for de forskellige kvalifikationer. Hvis der er en vejleder, sættes kryds ud for de forskellige kvalifikationer.

Praktikvejleder kursus (2 dages kursus)

 3 stk.

Praktikvejlederuddannelse (6-8 ugers uddannelsesforløb på diplomniveau)

 

Andet/andre uddannelser

 

Forbesøgets tilrettelæggelse:

Hvorledes inddrager praktikstedet flg. i forbesøget?

 • Den studerendes forberedelse til forbesøget
 • Dialog om praktikbeskrivelsen og uddannelsesplan
 • Dialog om gensidige forventninger inden praktikkens start
 • Introduktion til praktikstedet
 • Straffe- og børneattest, tavshedspligt, ansættelsesbrev til lønnede praktikker m.v.
 • Praktikstedets forventninger til den studerende
 • Drøftelsen af videns-, færdigheds og kompetencemål samt uddannelsesplan og formulering af læringsmål
 • Den studerendes mødeplan

Vi forventer at du besøger os inden praktikkens start og du kan her hos os forvente: Rundvisning i hele huset, samt introduktion til dine kommende kollegaer. Du skal udfylde straffe- og børneattest samt skrive under på ansættelsesbrev. Du vil blive gjort bekendt med at du har tavshedspligt. Vi taler om mødeplan og om evt. ønsker til denne. Drøftelse af gensidige forventninger.

 

Planlægning af de første dage på praktikstedet:

 • Introduktion til institutionen, hverdagens organisering og stedets kultur.

Den første dag i din praktik vil du som oftest møde fra 9-15 med mindre andet bliver aftalt. Du får tildelt et garderobeskab og en nøgle. Du får endvidere udleveret en velkomstfolder hvor du kan læse om praktisk info, samt personalekultur.

Organisering af kontakt til professionshøjskolen i forbindelse med:

 • praktikudtalelse
 • Afsluttende prøve

Uddyb, hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring/problemer i praktikforløbet.

På vejledning vil vi løbende tale om hvordan det går i praktikken. Det er den studerendes ansvar at lave dagsorden til hver vejledning med punkter som både den studerende og vejlederen ønsker drøftet. Endvidere forventer vi at den studerende skriver referat efter hver vejledningstime. Der tages udgangspunkt i arbejdsportfolioen. Hvis praktikvejlederen er betænkelig for om den studerende kan bestå praktikken, drøftes dette først på vejledningstimen og der kan evt. tages kontakt til professionshøjskolen.

Dato for sidste revidering:

8. juni 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

a) Dagtilbudspædagogik

 

Dagtilbudspædagogik 2. Praktikperiode

Kompetenceområde: Relationer og kommunikation

Området retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation.

Kompetencemål: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer.

Vidensmål:

Den studerende har viden om….

Færdighedsmål:

Den studerende kan…..

Hvordan afspejler videns- og færdighedsmålene sig i praksis?

Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi?

Hvordan understøtter vi den studerendes læring?

det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov,

tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børns forudsætninger, interaktion og kommunikation,

Vi forventer at du er imødekommende over for børnene, og rummer deres forskelligheder. Endvidere forventer vi at du er tydelig både verbalt og i kropssprog og at du sætter grænser.

Vores primære opgave i hverdagen er at skabe trygge rammer for børnene hvor der skabes udvikling. Her tager vi udgangspunkt i det enkelte barn og dets behov samt forudsætning for læring.

Vi forventer at du observerer børnene og deres hverdag, og at du reflekterer over det du ser. På vejledningstimerne forventer vi at disse observationer bliver drøftet.

samspil og interaktion samt relationernes betydning for det 0-5 årige barns leg, læring, socialisering, trivsel og udvikling,

skabe nærværende relationer og understøtte det enkelte barns udfoldelses- og deltagelsesmuligheder i fællesskabet,

Gennem vores inklusions arbejde, er der mulighed for at tilegne sig

viden om hvordan man kan støtte det enkelte barns relationer til børn

og voksne, samt barnets deltagelsesmuligheder i fællesskabet.

Endvidere kan du gøre dig dine egne erfaring med at arbejde med

inklusion i praksis.

Sociale kompetencer er vigtigt for mennesker. Alle mennesker skal føle

sig set og hørt, men også se og hører andre. I det daglige er vi meget

bevidste om, at alle børn bliver en del af fællesskabet og vi forventer

også at du som studerende opmuntrer børnene til at deltage i forskellige

fælles aktiviteter.  

dialog og professionel kommunikation,

kommunikere nuanceret, præcist og forståeligt med børn, familier og kolleger,

Der er rig mulighed for at praktisere og tilegne sig viden om brugen af

en anerkendende tilgang i forhold til børn, kollegaer og forældre, da

dette er en af vores værdier i institutionen.

Vi forventer at du taler i en pæn tone både over for børn, forældre og

kollegaer. På vejledningstimerne forventer vi at du kommer med din

undren over for vores praksis også med ting som måske ikke er så

behaglige.

 

leg, legeteorier og legekulturer,

rammesætte børns leg,

Børn udvikler sig igennem leg hvad enten den er selvvalgt eller voksenstyret. Du får rig mulighed for at iagttage børns leg og legekultur, samt at igangsætte lege både inde og ude.

kropslig, kreativ, musisk og æstetisk læring og udfoldelse i pædagogisk praksis og

målsætte, tilrettelægge og evaluere pædagogiske aktiviteter og generelt motivere og understøtte børns leg og æstetiske, musiske og kropslige udfoldelse og

VG: Vi deler os i grupper i løbet af dagen så vi laver målrettede

aktiviteter til børnene, og dermed møde børnene på deres niveau og

udviklingstrin.

Her vil det, som studerende, være muligt at tilrettelægge aktiviteter i samarbejde med stuens personale og din vejleder.

BH: I vores kalender er der i løbet af året fastlagte aktiviteter. Disse aktiviteter hænges ofte op på traditioner så som fastelavn, påske, sommerfest og jul. Derudover er det op til personalet i de enkelte grupper at udfylde resten af kalenderen med aktiviteter, som er målrettet til den enkelte aldersgruppe/de enkelte børn. Vores aktiviteter tager udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer. Som studerende har du rig mulighed for at byde ind med aktiviteter, som du tænker, kunne være gavnligt for børnenes udvikling, både socialt, fysisk, emotionelt eller kognitivt.

omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser for omsorg, sundhed og forebyggelse.

Vi vægter omsorg og tryghed højt. Det er det primære mål for vores dagligdag med børnene.

Som studerende vil der være muligt at tilrettelægge indsatser for omsorg, sundhed og forebyggelse, i samråd med din vejleder.

Der er mulighed for at lave interview med den sundhedsplejerske der er tilknyttet huset.

Vi har madordning og får hver dag mad fra vores køkken som er sund, nærende og varieret. Du vil få udleveret institutionens kostpolitik.

førstehjælp.

udføre grundlæggende førstehjælp.

De faste personale tager førstehjælpskursus en gang om året.

Anbefalet relevant litteratur:

 

 

Særlige information om 2. praktikperiode

Arbejdsplan for studerende:

Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene?

Du kan forvente en arbejdstid der ligger inde for 6.45 – 17.00. Da du er en del af normeringen skal du indgå i det daglige pædagogiske arbejde med børnene og du vil kunne forvente at få både åbne- og lukkevagter. Du skal deltage på personalemøder som ligger i tidsrummet 16.30 til 20.30 en gang om måneden (rullende mandag-torsdag). Til hvert møde har den studerende et punkt, hvor du skal berette om hvordan det går i praktikken, hvad du er optaget af og evt. projekter du er i gang med. I 2. og 3. praktik kan du forvente at arbejde alene, dog vil der altid være andre personaler til stede i huset. Dvs. du åbner og lukker ikke alene. Hos os er der ikke sat tid af til at skrive opgaver og evt. observationer i arbejdstiden. Som studerende har du en arbejdsuge på 37 timer og her dermed 4,5 timer om ugen til studiearbejde. Du har mødepligt.

Den studerendes placering på praktikstedet.

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling.

Når du ringer til institutionen for at aftale besøg, vil du blive bekendt med om du skal være i praktik i børnehaven eller vuggestuen. I begge afdelinger bliver du tilknyttet en fast gruppe, men der kan dog forekomme rokeringer. Du kan ikke forvente at være i gruppe med din vejleder.

 

 

Organisering af praktikvejledning.

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

Som udgangspunkt vil du blive tilbudt vejledning en gang hver 14. dag i 1-1½ time. (Det kan være oftere). Dette aftales fra vejledning til vejledning. Du har som studerende ansvaret for at lave dagsorden til hver vejledningstime. Den skal være din vejleder i hænde senest 2 dage før vejledningstimen, så din vejleder har mulighed for at forberede sig. Desuden er det den studerendes ansvar at skrive referat efter hver vejledningstime som skal underskrives af både den studerende og vejlederen. Referaterne skal være underskrevet senest en uge efter vejledning. Det er en fordel hvis din vejleder bliver bekendt med hvilken litteratur der er gennemgået i forbindelse med praktikken samt hvilke metodeundervisning du som studerende har/har haft.

På vejledning vil vi bl.a. gennemgå din arbejdsportfolio og anvende den i forbindelse med det daglige pædagogiske arbejde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Studerendes læringsmål for 2. Praktikperiode

 

Studerendes navn:

 

 

Praktikvejleders navn:

 

Studerendes studienr:

 

 

Praktikvejleders mail:

 

Studerendes klasse:

 

 

Praktiksted:

 

Uddannelsessted:

 

 

Tlf. til praktikvejleder:

 

 

Læringsmål 1

Hvad:

 

 

 

Hvorfor:                                               

 

 

 

Hvordan (metoder):

 

 

 

Praktikvejleders praktikudtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde kompetencemålet i den resterende praktikperiode.

 

 

 

Læringsmål 2

Hvad:

 

 

Hvorfor:                                               

 

 

 

Hvordan (metoder):

 

 

 

Praktikvejleders praktikudtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde kompetencemålet i den resterende praktikperiode.

 

 

 

Læringsmål 3

Hvad:

 

 

Hvorfor:                                               

 

 

Hvordan (metoder):

 

 

Praktikvejleders praktikudtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde kompetencemålet i den resterende praktikperiode.

 

 

 

Læringsmål 4

Hvad:

 

 

Hvorfor:                                               

 

 

 

Hvordan (metoder):

 

 

Praktikvejleders praktikudtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde kompetencemålet i den resterende praktikperiode.

 

 

 

Læringsmål 5

Hvad:

 

 

Hvorfor:                                               

 

 

 

Hvordan (metoder):

 

 

Praktikvejleders praktikudtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde kompetencemålet i den resterende praktikperiode.

 

 

 

Læringsmål 6

Hvad:

 

 

Hvorfor:                                               

 

 

 

Hvordan (metoder):

 

 

Praktikvejleders praktikudtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde kompetencemålet i den resterende praktikperiode.

 

 

 

Praktikvejleders generelle kommentarer

 

Her mulighed for udtalelse om generelle forhold ved den studerendes deltagelse i praktikforløbet.

 

 

Dato for udtalelse

 

 

 

 

Dagtilbudspædagogik 3. Praktikperiode

Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling

Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis..

Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis.

Vidensmål:

Den studerende har viden om….

Færdighedsmål:

Den studerende kan…..

Hvordan afspejler videns- og færdighedsmålene sig i praksis?

Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi?

Hvordan understøtter vi den studerendes læring?

samfundsmæssige og institutionelle problemstillinger forbundet med pædagogisk arbejde i dagtilbud,

identificere, analysere og vurdere samfundsmæssige rammer og institutionskulturens betydning for samarbejde, pædagogisk udvikling og kvalitet,

Konstant bliver vi bedt om at tænke nyt og i andre baner. Situationerne i kommunerne i Danmark er i konstant forandring og det forplanter sig længere ned i rækkerne til os. Det være sig nye tiltag/opgaver, besparelser og nytænkning. Bl.a. er alle daginstitutionspersonale i Solrød Kommune i gang med en LP uddannelse.

leg, bevægelse, natur- og kulturoplevelser, digitale medier samt skabende aktiviteters betydning for 0-5 åriges dannelse, trivsel, læring og udvikling,

udvikle det fysiske, psykiske, sociale og æstetiske børnemiljø,

I vores pædagogiske praksis tager vi udgangspunkt i læreplanerne. Vi laver årskalender og planlægger forskellige pædagogiske aktiviteter. For disse aktiviteter opsætter vi mål og uddyber hvordan læreplanerne har indvirkning herpå. Vi er meget opmærksomme på at børn lærer forskelligt og i forskellige tempi og vi tager i det daglige naturligvis udgangspunkt i det enkelte barn og dets udvikling.

Vi bruger vores gymnastiksal hvor vi har forskellige motoriske redskaber som gynger, trædesten, balancebræt mm. Desuden bruger vi de fysiske rammer i lokalområdet. Flere personaler har kurser i yoga.

Som studerende har du mulighed for at arbejde ud fra ovenstående.

forandringsprocesser og innovation,

bidrage til udvikling af pædagogisk praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag,

Da vi arbejder med mennesker er vores hverdag hele tiden i forandring. Vi arbejder meget med at se muligheder og benytter os af de samarbejdspartnere som er tilgængelige. Det kunne fx være ressourcepædagoger, støttepædagoger.

inddragelse af børn og forældres perspektiv i udviklings- og forandringsprocesser,

inddrage børn og forældres ideer og kreativitet som en del af pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser,

I Birkebo sætter vi de overordnede rammer for hverdagen. Vi er dog meget opmærksomme på at børnene også er med til at udfylde disse rammer. Forældre er også en stor og vigtig del af hverdagen. De inddrages i deres barns udvikling og trivsel og vi har et sæt samarbejde med dem. Som studerende vil du have mulighed for at deltage i et bestyrelsesmøde og evt. en forældresamtale.

didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og

sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis og

Vi forventer at du i din målsætning for praktikken også dokumenterer og evaluerer de ting du involverer dig i, også egne aktiviteter. Du vil blive bekendt med vækstmodellen og LP modellen som i det daglige er nogle af fores arbejdsredskaber. Vi forventer at du reflekterer over egen praksis.

Dagligt dokumenterer vi via vores opslagstavler med collager samt mål for de forskellige aktiviteter.

Anbefalet relevant litteratur:

 

 

Særlige information om 3. praktikperiode

Arbejdsplan for studerende:

Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene?

Du kan forvente en arbejdstid der ligger inde for 6.45 – 17.00. Da du er en del af normeringen skal du indgå i det daglige pædagogiske arbejde med børnene og du vil kunne forvente at få både åbne- og lukkevagter. Du skal deltage på personalemøder som ligger i tidsrummet 16.30 til 20.30 en gang om måneden (rullende mandag-torsdag). Til hvert møde har den/de studerende et punkt, hvor du skal berette om hvordan det går i praktikken, hvad du er optaget af og evt. projekter du er i gang med. I 2. og 3. praktik kan du forvente at arbejde alene, dog vil der altid være andre personaler til stede i huset. Hos os er der ikke sat tid af til at skrive opgaver og evt. observationer i arbejdstiden. Som studerende har du en arbejdsuge på 37 timer og her dermed 4,5 timer om ugen til studiearbejde. Du har mødepligt.

 

Den studerendes placering på praktikstedet.

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling.

Når du ringer til institutionen for at aftale besøg, vil du blive bekendt med om du skal være i praktik i børnehaven eller vuggestuen. I begge afdelinger bliver du tilknyttet en fast gruppe, men der kan dog forekomme rokeringer. Du kan ikke forvente at være i gruppe med din vejleder.

 

 

 

 

Organisering af praktikvejledning.

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes portfolio?

Som udgangspunkt vil du blive tilbudt vejledning en gang hver 14. dag i 1-1½ time. (Det kan være oftere). Dette aftales fra vejledning til vejledning. Du har som studerende ansvaret for at lave dagsorden til hver vejledningstime. Den skal være din vejleder i hænde senest 2 dage før vejledningstimen, så din vejleder har mulighed for at forberede sig. Desuden er det den studerendes ansvar at skrive referat efter hver vejledningstime som skal underskrives af både den studerende og vejlederen. Referaterne skal være underskrevet senest en uge efter vejledning. Det er en fordel hvis din vejleder bliver bekendt med hvilken litteratur der er gennemgået i forbindelse med praktikken samt hvilke metodeundervisning du som studerende har/har haft.

På vejledning vil vi bl.a. gennemgå din arbejdsportfolio og anvende den i forbindelse med det daglige pædagogiske arbejde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studerendes læringsmål for 3. Praktikperiode

 

Studerendes navn:

 

 

Praktikvejleders navn:

 

Studerendes studienr:

 

 

Praktikvejleders mail:

 

Studerendes klasse:

 

 

Praktiksted:

 

Uddannelsessted:

 

 

Tlf. til praktikvejleder:

 

 

Læringsmål 1

Hvad:

 

 

Hvorfor:                                               

 

 

 

Hvordan (metoder):

 

 

 

Praktikvejleders praktikudtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde kompetencemålet i den resterende praktikperiode.

 

 

 

Læringsmål 2

Hvad:

 

 

Hvorfor:                                               

 

 

 

Hvordan (metoder):

 

 

 

Praktikvejleders praktikudtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde kompetencemålet i den resterende praktikperiode.

 

 

 

Læringsmål 3

Hvad:

 

 

Hvorfor:                                               

 

 

 

Hvordan (metoder):

 

 

 

Praktikvejleders praktikudtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde kompetencemålet i den resterende praktikperiode.

 

 

 

Læringsmål 4

Hvad:

 

 

Hvorfor:                                               

 

 

 

Hvordan (metoder):

 

 

 

Praktikvejleders praktikudtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde kompetencemålet i den resterende praktikperiode.

 

 

 

Læringsmål 5

Hvad:

 

 

Hvorfor:                                               

 

 

 

Hvordan (metoder):

 

 

Praktikvejleders praktikudtalelse

Udtalelse om: 1) Hvorledes den studerende har arbejdet med læringsmålet og 2) hvorledes den studerende kan opfylde kompetencemålet i den resterende praktikperiode.

 

 

 

 

Praktikvejleders generelle kommentarer

 

Her mulighed for udtalelse om generelle forhold ved den studerendes deltagelse i praktikforløbet.

 

Dato for udtalelse

 

 

 

 

Her kan du se praktikbeskrivelsen for Birkebo

Siden er sidst ændret: 12-06-2017 Til top